Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа № 133

 

Звіт керівника

 

Річний звіт директора школи за 2018/2019 навчальний рік

 

   Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. [ЗУ «Про освіту» від05.09.2017 р №2145-VIII]. Звітування здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою.

    Закінчується навчальний рік. Як і кожен з попередніх, він має здобутки і недоліки. Треба якісно і системно проаналізувати, щоб визначити напрями

   У 2017/2018  навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи  здійснювали свою діяльність відповідно до Закону Украї­ни «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної серед­ньої освіти», Концепції національного виховання, власного Статуту і локальних документів ,  дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження  Державного стандарту  початкової загальної освіти у першому та другому класах.

    Педагогічний колектив працює над єдиною проблемою

    «Розвиток життєтворчих навичок як основи життєвої компетентності людини».

    Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту школи. Освітній процес відбувався в  одну зміну.

    Школа з українською мовою навчання.

У 2018/2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

         Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньо шкільного управління забезпечується документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

         Принцип доцільності й оперативності  прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньо шкільного контролю.

         Важливе місце в моїй діяльності займає виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти, що включає охоплення навчання дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-тих класів.

         Педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початку 2018/2019 навчального року в школі налічувалось 782 учні. Укомплектовано 27 класів, середня наповнюваність класів 29 учнів. Школа І ступеня – 12 класів, ІІ ступеня – 13 класів і ІІІ ступеня – 2 класи.

         Мова навчання – українська. Закінчили навчання 775 учнів. Протягом року прибули 14 учнів (із них дев’ятеро із шкіл міста, два – з області і три учні з Донецької області), вибули 21 учень (із них п’ятнадцять в школи міста, один – по Україні і п’ятеро учнів за кордон).

         Слід зауважити, що кількість учнів у школі постійно зростає:

 

         У 2019/2020 навчальному році планується відкриття 28 класів загальна кількість учнів 807.

         У закладі діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять на виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, зі змінами від 19.09.2018 № 806. Ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини. Питання охоплення учнів навчанням часто розглядається на нарадах при директорі та виробничих нарадах, неодноразово дане питання піднімалось й на батьківських зборах.

У минулому році працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів 2-х, 3-4-х класів та 1 група для учнів 1-ших класів (30 учнів). Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, спальні, ігрова кімната, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи.

Забезпечуючи конституційне право громадян отримувати освіту різними формами, в школі діяла індивідуальна та інклюзивна форми навчання для дітей, які за станом здоров’я не спроможні відвідувати заняття та для дітей з особливими освітніми потребами.

Організацію освітнього процесу забезпечуємо у відповідності до сучасних наукових підходів, принципів, зокрема принципів єдності і варіативності, демократичності, національної спрямованості, загальнолюдських цінностей і гуманізму, інформативності й інноваційності, гнучкості і динамізму, персоніфікації особистості.

 

 

  Організація освітньої діяльності в 1-4-х класах у 2018/2019 навчальному році здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах),  Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах).

Державним стандартом початкової освіти (2018) визначено, що початкова освіта має два цикли навчання (1 - 2 і 3 - 4 класи), що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Зміст освіти в документі представлено в дев’яти освітніх галузях: мовно-літературній, математичній, природничій, технологічній, інформатичній, соціальній і здоров’язбережувальній, фізкультурній, громадянській та історичній, мистецькій. Кожна галузь описана через загальні результати навчання та обов’язкові результати навчання здобувачів освіти. Загальні результати навчання представлені описом складників ключових і предметних компетентностей, якими має володіти випускник закладів середньої освіти ІІІ ступеня, та окреслюють кінцевий результат для побудови освітньої траєкторії здобувачів загальної середньої освіти. Обов’язкові результати навчання показують, які складники ключових і предметних компетентностей мають бути сформованими у здобувачів освіти на кінець кожного циклу навчання.

 

         Робочі навчальні плани на 2018/2019 навчальний рік розроблені  згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Про структуру 2018/2019 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

При цьому використані такі додатки до Типових навчальних планів:

Клас

Типові освітні програми

1-А,Б,В

Типова освітня програмою для закладів загальної середньої освіти І ступеня, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87,  затвердженою наказом МОН  України від 21.03.2018 р. № 268,  під керівництвом Шияна Р.Б.,

 

2-Б,В

3-Б,В

4-А,Б,В

Навчальний план початкової школи з української мови навчання, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407 , таблиця 1 до Типової освітньої програми;

 

2-А,Б

Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженого наказом МОН України від 02.11.2016 р.   № 1319, додаток 2;

 

6-А

Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженим наказом МОН України від 02.11.2016 №1319, додаток 3;

 

5-ті, 6-Б,В

7-9-ті

Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р. №405, таблиця 1 до Типової освітньої програми.

 

10

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з навчанням українською мовою, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р. №408, таблиця 2 до Типової освітньої програми з урахуванням таблиці 3, українська філологія.

 

11

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з навчанням українською мовою, затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р. №408, , таблиця 2 до Типової освітньої програми з урахуванням таблиці 3, українська філологія.

 

 

         Години варіативної складової навчальних планів передбачалися на:

  • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної  складової (українська мова – 5А,Б,В, 6-Б,В, 7-А,Б,В);
  • упровадження курсів за вибором («Логічними стежками математики» - 6Б,В; «По країнах і континентах» - 7-А,Б,В; «Подільність цілих чисел» - 8-А,Б)
  • факультативи, індивідуальні і групові заняття  («Літературна мозаїка» - 5-ті, 6-Б,В; «Казковими стежками» - 5-ті; «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» - 8-мі; «Синтаксис складного речення» - 9-ті, «Стилістика української мови» - 11; індивідуальні години з математики – 5-ті, 7-мі, 9-ті, 10, 11, з української мови – 6-Б,В, зарубіжна література – 10, географія – 10,11).
 

Завдання на 2019/2020 навчальний рік:

1.  Зростання позитивного іміджу школи в соціумі, підвищення її конкурентоздатності.

2.  Реалізація концептуальних засад Нової Української школи.

4.   Покращення  якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

5. Розвиток матеріальної бази спортивного залу, кабінетів біології, хімії та фізики, інших кабінетів.

6. Вивчення і творче впровадження у практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій учителів міста, області, України.

7.Створення умов для реалізації права вибору учнями освіти відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей.

8.Покращення співпраці з дошкільним навчальним закладом щодо наступності навчання.

9.Посилення контролю за здійсненням атестації педагогічних працівників, активізація роботи шкільноїатестаційної комісії щодо ретельного вивчення стану викладання предметів інваріантної складової навчального плану педагогічними працівниками, які підлягають атестації.

10. Упровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп'ютеризації та інформатизації освітнього , повне висвітлення діяльності  педагогічного колективу на веб – сайті школи.

11.Покращення організації харчування учнів та їх оздоровлення.

12 Підвищення творчої активності педагогів,  залучення  до участі у проектах, грандах, конкурсах, семінарах.

13. Збільшення контингенту учнів.